Akademicka Platforma Konsultingowa ekoforum.eu

Akademicka Platforma Konsultingowa ekoforum.eu wspiera działania podejmowane przez krajowe władze lokalne na rzecz idei zrównoważonego rozwoju gmin. Podejmujemy działania w zakresie pomocy gminom w konstruowaniu zasad polityki regionalnej, w tym strategii zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania spójnej komunikacji zewnętrznej. Opiniujemy wpływ oddziaływania inwestycji na środowisko. Platforma ekoforum.eu jest również otwarta na sprawy społeczne oraz edukację na poziomie lokalnym oraz ogólnokrajowym.

Woj. Świętokrzyskie, Chęciny ze zbiorów redakcji Ekoforum.eu

CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO

Czy społeczności lokalne mają wpływ na przestrzeń, w której żyją?

Partycypacja społeczna to współcześnie modne hasło w dyskursie publicznym, często padające z ust polityków czy działaczy społecznych. Powszechnie wiadomo, że mieszkańcy powinni mieć prawo współdecydować o sprawach, które ich dotyczą, w tym o swojej wsi, osiedlu, miejscowości.

Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój

INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE

Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój

Wizyta studyjna w Solec Zdrój, gdzie władze zrealizowały istotny etap kompleksowej i wieloaspektowej rewitalizacji, części miejscowości istotnej dla pełnienia funkcji uzdrowiska.

Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW

EDUKACJA AKADEMICKA

Nowe kierunki edukacji akademickiej wspomagające gminy w realizacji Zrównoważonych Strategii Rozwoju

W naszym kraju ciągle jest niewystarczające zrozumienie dla zasad zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego.

Akademicka Platforma Konsultingowa ekoforum.eu

OPINIE & OCENY EKOFORUM.EU

Strategie zrównoważonego rozwoju gmin w procesie prywatyzacji uzdrowisk

Zagrożenia wokół prywatyzacji krajowych uzdrowisk dla lokalnych społeczności, w tym utrzymania zrównoważonych zasobów środowiska przyrodniczego.

Ryneczek po sasiedzku

STRATEGIE ROZWOJU GMIN

Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu

O akademickiej platformie konsultingowej EkoForum.eu jej zadaniach, a także roli UKSW w realizacji projektu mówi jej kierownik, dr Jan Sandner z CEiE Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ryneczek po sasiedzku

LOKALNE INICJATYWY PROEKOLOGICZNE

Ryneczek Po Sąsiedzku" Lokalna Inicjatywa w Gminie Izabelin

Projekt Ryneczek Po Sąsiedzku otwiera naszą nową niezwykle ważną kategorię na platformie EkoForum.eu "Lokalne Inicjatywy Proekologiczne".

Ryneczek po sasiedzku

OPINIE & OCENY EKOFORUM.EU

Kto odpowiada za katastrofę ekologiczną rzeki Odra?

Katastrofa ekologiczna drugiej pod względem długości naszej rzeki Odra kolejny raz pokazała, jak niewielka jest granica po przekroczeniu której skutki dla środowiska przyrodniczego mogą być na długie lata nie do cofnięcia.

Strategie zrownowazonego rozwoju gmin w procesie edukacji akademickiej

STRATEGIE ROZWOJU GMIN

Strategie Zrównoważonego Rozwoju Gmin w Procesie Edukacji Akademickiej

Strategie zrównoważonego rozwoju gmin i powiatów stanowią podstawowe narzędzie w kształtowaniu regionalnego rozwoju kraju, ponieważ nadają one kierunek dalszego rozwoju dla tych geograficznych mikroregionów kraju.

EDUKACJA AKADEMICKA

Obowiązek udostępniania wszystkim zainteresowanym danych przestrzennych przez gminy

Jakie mogą być rzeczywiste powody nie udostępniania informacji o zasobach przestrzennych przez urzędy gminne?

zdalna edukacja UKSW

EDUKACJA AKADEMICKA

Zdalne Nauczanie Szanse i Zagrożenia w Obliczu Pandemii SARS-CoV-2

Wraz z ogłoszeniem Pandemii SARS-CoV-2 w marcu 2020 roku i wynikającymi z tego ograniczeniami można uznać, że rozpoczęła się nowa era dla systemów nauczania zdalnego. Nazywam ten okres nową erą ponieważ tak naprawdę, w tym czasie nikt do końca nie był przygotowany, aby całkowicie wszystkie zajęcia szkolne bez względu na poziom nauczania, w tym akademickie przenieść z dnia na dzień do internetu. Z dzisiejszego punktu widzenia był to czas różnych prób w dostosowywaniu się do sytuacji izolacji wywołanej pandemią SARS-CoV2.

zdalna edukacja UKSW
Warszawa-UKSW

DEGRADACJA ŚRODOWISKA

Przekwalifikowywanie Terenów Cennych Przyrodniczo pod Zabudowę

Zmienianie ukształtowania powierzchni terenu poprzez jego podwyższanie staje się coraz większym problemem, a zarazem zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego spotykanym w coraz większej ilości gmin. Proces ten coraz częściej się obserwuje w gminach które stanowią obszary satelitarne większych aglomeracji miejskich. Związane to jest między innymi ze znacznie większą wartością gruntu budowlanego.

przekwalifikowywanie terenu pod zabudowe
Truskaw

OPINIE - OCENY

Zagrożone tereny NATURA 2000 w gminie Łomianki awarią oczyszczalni Czajka w Warszawie

Gmina Łomianki ze swoim obszarem NATURA 2000 jest pierwszym najbardziej zagrożonym obszarem na drodze zrzucanych ścieków do Wisły. To unikalne środowisko przyrodnicze stanowi dla tego obszaru bezcenną wartość. Nie tylko ze względu na położenie w bliskiej odległości od aglomeracji warszawskiej, ale również dlatego, że tereny te posiadają starorzecza Wisły wykorzystywane do celów rekreacji przez mieszkańców, nie tylko samej gminy Łomianki.

awaria oczyszczalni czajka
Łomianki tereny zalewowe Wisły

STUDIA REGIONALNE

Kto i kiedy zdecydował o lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego?

Czy w ramach oddziaływania przyszłego Centralnego Portu Komunikacyjnego na środowisko będzie badany wpływ zrzucanego paliwa lotniczego na Kampinoski Park Narodowy przez samoloty awaryjnie lądujące na CPK? Czy ktoś zbada do jakiego stopnia CPK wpłynie na antropogenizację całego obszaru niziny Środkowo-Mazowieckiej? Czy ktoś zbada do jakiego stopnia zostanie zanieczyszczona nasza atmosfera? Czy ktoś zbada, jak uciążliwy będzie hałas z lądujących i startujących samolotów nad całym obszarem na zachód od Warszawy?

cpk
Warszawa, Okęcie

OPINIE - OCENY

Betonowanie cieków wodnych to poważna degradacja zasobów środowiska przyrodniczego

Najbardziej narażone na powódź są kraje uprzemysłowione. Spowodowane to jest między innymi wytrzebieniem dużej powierzchni obszarów leśnych (pod zabudowę miejską i rolnictwo) oraz regulacją cieków wodnych.


ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ŚRODOWISKA

Prywatyzacja zasobów środowiska przyrodniczego

Proces prywatyzacji który wyglądał na jedyną drogę rozwoju krajowych uzdrowisk, nie zawsze okazał się dla nich pomyślny. Szczególnie widoczne jest to tam, gdzie przy tej okazji sprywatyzowano istotne dla regionu zasoby środowiska przyrodniczego.


DEGRADACJA ŚRODOWISKA

Wprowadzenie do problemu SMOG

Zagrożenie smogiem, nie jest tematem nowym, ale chyba po raz pierwszy w ostatnim czasie zyskało, aż tak wielki rozgłos medialny. Było skutecznie wykorzystane w kampanii samorządowej w roku 2018.


REKLAMA

EkoForum.eu na rzecz „Zielonego Ładu”

Akademicka Platforma Ekoforum.eu, zainicjowana przez dr. Jana Sandnera z Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW ma za zadanie wspierać polskie gminy we wdrożeniu strategii Zielonego Ładu.

REKLAMA

Studia Podyplomowe w CEiE na UKSW

Nowa edycja 2022/23 studiów podyplomowych pt. Zarządzanie jakością powietrza. Studia adresowane są do pracowników związanych z ochroną środowiska, edukatorów i przedstawicieli samorządów.

AUTOPROMOCJA

Platforma Konsultingowa Ekoforum.eu

AUTOPROMOCJA

Publikuj na ekoforum.eu

STUDIA REGIONALNE

Kto, może stracić, a kto zyskać na źle przeprowadzonej strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Izabelin?

Tekst powstał tuż przed wyborami do samorządów w 2018 roku. Jest jednak nadal aktualny szczególnie w obliczu realizowanego w 2020 roku kolejnego podejścia do nowej strategii zrównoważonego rozwoju podwarszawskiej gminy Izabelin, położonej w powiecie Warszawskim Zachodnim.

OPINIE & OCENY

Dlaczego w sezonie turystycznym 2019 całkowicie zablokowano przejście, pomiędzy bardzo ważnymi rejonami Zakopanego?

Skrzyżowanie drogi do Olczy z Oswalda Balzera w Zakopanem (przed słynnym z dawnych czasów hotelem Imperial (jego ruiny straszą wszystkich, nie tylko turystów), nigdy nie było za przyjazne zarówno dla samochodów, jak i dla pieszych turystów oraz mieszkańców.

OPINIE & OCENY

Klimat z coraz większymi podziałami politycznymi

Naszym zdaniem trwa swojego rodzaju farsa geopolityczna na temat zmieniającego się klimatu w tym efektu cieplarnianego itp. Wszyscy natomiast zapominają, że cel jaki postawiliśmy politykom to redukcja gazów cieplarnianych, w tym oczywiście przede wszystkim ditlenku węgla. Redukcja, która bynajmniej nie polega na tym, że na naszym małym obszarze unijnym zmniejszymy ją o ileś procent (np. 40% do roku 2030), ale działania polityków europejskich będą na tyle skuteczne, że uda się redukcją emisji objąć również inne kraje.

STUDIA REGIONALNE

Mała obwodnica Łomianek

Obwodnica dla Czosnowa - tak mówią teraz mieszkańcy o lansowanym przez Burmistrza wariancie drogi, nazwany przez niego Małą obwodnicą Łomianek. Dlaczego?

OPINIE & OCENY

Wyprzedaż Kampinoskiego Parku Narodowego

Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego przeprowadziła gigantyczną ścinkę drzew na obszarze około 10 hektarów w granicach parku narodowego między Izabelinem C a Helenówkiem.AUTOPROMOCJA

Zdalna edukacja w okresie pandemii

AUTOPROMOCJA

Strategie zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin