Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu

EDUKACJA AKADEMICKA
Obowiązek udostępniania wszystkim zainteresowanym danych przestrzennych przez gminy

Wykładowa Platforma Akademicka

Jakie mogą być rzeczywiste powody nie udostępniania informacji o zasobach przestrzennych przez urzędy gminne?


AUTOR
dr Jan Sandner
Zakład Ekologii, Monitoringu i Ochrony Przyrody
UKSW w Warszawie

DATA
Styczeń 18.2023
SHARE

S tudenci kierunków przyrodniczych, na których mają szereg zajęć, gdzie trzeba korzystać z aktualnych map danych przestrzennych udostępnianych przez podstawowe jednostki administracji mają bardzo poważne problemy z dotarciem do wielu z nich. W związku z ustawą z dnia 31.10.2022 r. weszły w życie przepisy szczegółowe, które są implementacją dyrektywy INSPIRE (etap I).

Ustawa ta wnosi gwarancję oraz powszechność dostępności do wszelkich danych przestrzennych, w tym wykorzystywanych do planowania przestrzennego.

W praktyce wygląda to jednak tak, że nie wszystkie gminy zapewniają prawidłowy dostęp do zbiorów danych przestrzennych za pośrednictwem usług sieciowych, czyli poprzez linki, dzięki którym można przeglądać, czy pobierać aktualne dane. Brak dostępu do danych uniemożliwia automatycznie dokonywanie wieloaspektowych analiz merytorycznych.

Skutkuje to daleko idącymi konsekwencjami w prawidłowym zarządzaniu, między innymi zasobami środowiska przyrodniczego. Ma wpływ na prawidłowość przygotowywania projektów gminnych, chociażby takich, jak strategie zrównoważonego zarządzania gminą.

Ma wreszcie wpływ na możliwość korzystania z takich danych przez studentów, czy mieszkańców, nie tylko danej gminy. W przypadku studentów na kierunku Ochrona Środowiska realizowanym na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego dostęp do tych danych jest szczególnie istotny ponieważ uczestniczą oni w takich zajęciach, jak: Podstawy nauk o ziemi w procesie regionalizacji i waloryzacji środowiska przyrodniczego, Strategie Zrównoważonego zarządzania środowiskiem, Hydrologia i gospodarowanie wodą, Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego, czy Monitoring baz danych.
Wiele danych, często jest dostępnych, ale po długim wyszukiwaniu w BIP i sprawdzaniu ich aktualności. Szczególnie dotyczy to planów przestrzennego zagospodarowania. Ujednolicenie udostępnianych danych ma bardzo istotne znaczenie w podejmowaniu zrównoważonych decyzji, w kwestii wykorzystania zasobów środowiska pod kątem planowanych inwestycji.

Za dostęp do danych przestrzennych już na podstawowym poziomie odpowiedzialne są gminy.

Dostęp do nich powinien być możliwy z wykorzystaniem własnych zasobów sieciowych. Często niestety przeszkodą w dostępie do tych danych sprawiają sami pracownicy urzędów którzy nie są właściwie przygotowani do wypełnienia tych nowych zadań które zostały przed nimi postawione.
Zapewnienie dostępu do danych przestrzennych wpłynie z pewnością na jakość realizacji ustawowych zadań przed jakimi stoją gminy, ale również znacznie szerszego udziału społeczeństwa w kształtowaniu podstaw dla funkcjonowania zrównoważonego środowiska. Aspekt ten jest niezwykle istoty, ponieważ bezpośrednio się przyczynia do poprawy zdrowia mieszkańców.REDAKCJA EKOFORUM:
W powszechnej opinii uważa się, że zarządzającym gminami nie zależy na udostępnianiu informacji o danych przestrzennych. Im mniej udostępnianych tego typu informacji, tym łatwiej jest zarządzać gminą.
Powszechnie udostępniana informacja przestrzenna powinna być istotnym motorem w zrównoważonym zarządzaniu zasobami gminnymi, a zarazem impulsem do prawidłowego rozwoju gminy.

Wybór redalcji Ekoforum

Przekwalifikowywanie terenów cennych przyrodniczo pod zabudowę


Zmienianie ukształtowania powierzchni terenu poprzez jego podwyższanie staje się coraz większym problemem, a zarazem zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego spotykanym w coraz większej ilości gmin.

Wokół strategii rozwoju gminy Izabelin


Świadome zarządzanie gminnymi zasobami środowiska powinno być podstawą w konstruowaniu każdej strategii zrównoważonego rozwoju gminy.