Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu

EDUKACJA AKADEMICKA
Nowe kierunki edukacji akademickiej wspomagające
gminy w realizacji Zrównoważonych Strategii Rozwoju

Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW

Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW


W naszym kraju ciągle jest niewystarczające zrozumienie dla zasad zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego.


AUTOR
Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS
Zakład Ekologii, Monitoringu i Ochrony Przyrody UKSW w Warszawie
DATA
Styczeń 26.2023

SHARE


L aboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS w ramach Zakładu Ekologii, Monitoringu i Ochrony Przyrody na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ostatnim czasie podejmuje szereg działań zmierzających do powiązania nauki oraz edukacji z praktyką w zakresie szeroko rozumianym obszarze ochrony środowiska.
Jednym z istotnych problemów, na które naszym zdaniem należy zwrócić uwagę, to w dalszym ciągu niewystarczające zrozumienie dla zasad zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego. Skutkuje to niewłaściwym przygotowaniem różnego typu projektów począwszy od strategii zrównoważonego rozwoju gmin, skończywszy na planach miejscowego zagospodarowania.

Niewykorzystanie w sposób zrównoważony własnych zasobów środowiska przez gminy powoduje często spowolnienie w ich prawidłowym rozwoju, a w niektórych wypadkach nawet szybko postępującą degradację.

Analizy projektów strategii rozwoju gmin, jakie są prowadzone w Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS na UKSW świadczą często o niewłaściwie zdefiniowaniu wizji rozwoju gmin. Fakt ten wynika, między innymi z niewłaściwie rozpoznanych dostępnych zasobów środowiska przyrodniczego. Spowodowane to jest często niewłaściwie realizowaną procedurą projektów strategii rozwoju, w których nie tylko nie przeprowadza się analizy dostępnych zasobów środowiska przyrodniczego, ale również nie definiuje poziomu antropopresji wynikającego z dotychczas obowiązujących strategii rozwoju.

Znaczna część nieprawidłowości, jakie powstają przy tworzeniu nowych strategii rozwoju wynika, między innymi z powodu niewystarczająco wykształconej kadry specjalistów, którzy podejmują tą problematykę.

Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS w ramach Zakładu Ekologii, Monitoringu i Ochrony Przyrody na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego wychodząc na przeciw tym problemom w ostatnim okresie uaktualniło nowe treści w ramach przedmiotów wykładowych oraz warsztatów, które w istotny sposób powinny przyczynić się do precyzyjniej ukierunkowanego kształcenia studentów, którzy w przyszłości zdecydują się podjąć tą problematykę.
Nowa tematyka środowiskowa została wprowadzona do programów nauczania, między innymi do następujących przedmiotów wykładowych i ćwiczeniowych: Podstawy nauk o Ziemi w procesie regionalizacji i waloryzacji środowiska przyrodniczego, Metody wyceny i parametryzacji środowiska, Gromadzenie i monitorowanie danych o środowisku przyrodniczym, Strategie zrównoważonego zarządzania środowiskiem.
W ramach tych zajęć studenci uczestniczą w wykładach tematycznych oraz warsztatach, gdzie przeprowadzają analizy istniejących strategii rozwoju gmin. Przygotowują raporty ocen, wskazują podstawowe błędy przy ich tworzeniu.

Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS w ramach Zakładu Ekologii, Monitoringu i Ochrony Przyrody na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w roku 2023 kontynuuje działania mające na celu pomoc gminom w konstruowaniu zasad polityki regionalnej, w tym strategii zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania spójnej komunikacji zewnętrznej.

W procesie tym chcielibyśmy, aby wzięły udział również powiązane z nami instytucje, nie tylko naukowe, ale również społeczne działające na rzecz ochrony środowiska oraz studenci specjalizujący się w tej problematyce. Jest to szczególnie istotne z tego względu chociażby, że nasi studenci coraz częściej do pracy trafiają w swoich gminach, jako specjaliści i inspektorzy ds. ochrony środowiska, ochrony powietrza.REDAKCJA EKOFORUM:
W semestrze zimowym w roku akademickim 2022/23 studenci I roku studiów magisterskich na kierunku ochrona środowiska przeprowadzili kolejną analizę zrealizowanych strategii zrównoważonego rozwoju wybranych gmin. Badania były prowadzone podczas warsztatów w ramach przedmiotu pt. Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego. Przeglądowe wyniki tych badań są dostępne w zasobach Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS w ramach Zakładu Ekologii, Monitoringu i Ochrony Przyrody na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wybór redalcji Ekoforum

Kto odpowiada za katastrofę ekologiczną rzeki Odra?

Śnięte ryby

Katastrofa ekologiczna drugiej pod względem długości naszej rzeki Odra kolejny raz pokazała, jak niewielka jest granica po przekroczeniu której skutki dla środowiska przyrodniczego mogą być na długie lata nie do cofnięcia.