Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu

EDUKACJA AKADEMICKA
O potrzebie utworzenia dyscypliny Ochrona środowiska

Ogólnopolska Akademicka Konferencja Metodyczna Ochrony Środowiska na UKSW

Ogólnopolska Akademicka Konferencja Metodyczna Ochrony Środowiska na UKSW


W dniu 25 kwietnia 2023 roku w kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Wóycickiego w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Akademicka Konferencja Metodyczna Ochrony Środowiska.


AUTOR
Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS
Zakład Ekologii, Monitoringu i Ochrony Przyrody UKSW w Warszawie
DATA
Maj 02.2023

W dniu 25 kwietnia 2023 roku w kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Wóycickiego w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Akademicka Konferencja Metodyczna Ochrony Środowiska.
W ramach konferencji wygłoszono szereg referatów dotyczących problematyki utworzenia dyscypliny Ochrona środowiska. Wśród nich należy wymienić, między innymi referaty prof. dr hab. Grzegorza Węgrzyna przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej, O możliwości utworzenia dyscypliny Ochrona środowiska oraz Prof. dr hab. Wojciecha Wolfa Czy Ochrona środowiska powinna być dyscypliną naukową?
Ta część sesji była prowadzona przez Prof. dr hab. Jerzego Bolałka Kierownika Zakładu Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Pierwsza część sesji zakończyła się merytoryczną dyskusją, w której uczestnicy konferencji wskazywali na konieczność powołania dyscypliny Ochrona środowiska.
W swoich wypowiedziach dowodzili, że dalsze zwlekanie z tą decyzją spowoduje nieodwracalne procesy zarówno w obszarze samej nauki, ale również w procesie zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego na wszystkich poziomach administracyjnych naszego kraju.

Wprowadzenie ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 11 października 2022 roku w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych nowej dziedziny nauk o rodzinie wraz z dyscypliną o tej samej nazwie dowodzi, że nie ma żadnych przeciwskazań merytorycznych dla wprowadzenia Dziedziny ochrona środowiska. Dotychczas największy opór stawiali przedstawiciele innych nauk przyrodniczych wskazując, że w ramach ich dyscyplin naukowych realizowana jest również ta problematyka. Ta sytuacja praktycznie trwa od początku transformacji nauki. W jej rezultacie mamy sytuację braku prawidłowego wypracowania metodyki badawczej dedykowanej ochronie środowiska. Skutkuje to nie tylko na poziom edukacji akademickiej na kierunkach ochrona środowiska, ale również wtórnie na poziomie wykształcenia kadry dla administracji publicznej oraz specjalistów przygotowujących analizy i prognozy dotyczące zasobów środowiska przyrodniczego.REDAKCJA EKOFORUM:
W obliczu wyzwań w obszarze ochrony środowiska przed jakimi stoi nasz kraj należy wyrazić głębokie zdziwienie, że w dalszym ciągu nie powołano dziedziny Ochrona Środowiska wraz z jej podstawową dyscypliną o tej samej nazwie. Opinia publiczna wiąże problematykę ochrony środowiska wyłącznie z ekologią, co jest całkowicie błędnym podejściem. Ochrona środowiska, to nie jest ekologia i na odwrót. Niestety dla ułatwienia dyskursu publicznego wszystko, co może się wiązać z ochroną środowiska nazywa się działaniami ekologicznymi.
Niestety na ten stan rzeczy bezpośrednio wpływa klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Na próżno tam szukać pojęcia ochrona środowiska. W dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych pojawiło się pojęcie środowisko podczepione pod nauki o Ziemi, ale należy je całkowicie inaczej rozumieć. Zarówno nauki o Ziemi, jak nauki biologiczne nie mają możliwości merytorycznych do wydzielenia tego kierunku, jako dyscypliny. Działają w oparciu o zupełnie inne cele opierając się o swoją metodykę badawczą. Skutkuje to tym, że do dzisiejszego dnia nie mamy wydzielonej dziedziny Ochrona środowiska która wypracowałaby odpowiednie standardy dla tego kierunku w obliczu coraz poważniejszych zadań przed jakimi obecnie zostaliśmy postawieni. Utrzymywanie obecnego stanu rzeczy, powoduje postępującą degradację środowiska naukowego i akademickiego, z której jak widać nie wszyscy zdają sobie sprawę.

Stan na dzień 02-05-2023
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 11 października 2022 roku w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Wybór redalcji Ekoforum

Czy społeczności lokalne mają wpływ na przestrzeń, w której żyją?

Śnięte ryby

Partycypacja społeczna to współcześnie modne hasło w dyskursie publicznym, często padające z ust polityków czy działaczy społecznych. Powszechnie wiadomo, że mieszkańcy powinni mieć prawo współdecydować o sprawach, które ich dotyczą, w tym o swojej wsi, osiedlu, miejscowości.