Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu

STRATEGIE ROZWOJU GMIN
Nowa Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu

Nowa Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu

O akademickiej platformie konsultingowej EkoForum.eu jej zadaniach, a także roli UKSW w realizacji projektu mówi jej kierownik, dr Jan Sandner z CEiE Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.


AUTOR
Jan Sandner
Zakład Ekologii, Monitoringu i Ochrony Przyrody
UKSW w Warszawie
Pytania zadawała Karolina Piotrowska
Biuro Komunikacji i Promocji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

DATA
Sierpień 04.2021

SHARE


P rojekt EkoForum.eu obejmuje wsparcie gmin we wdrażaniu idei Zielony Ład Na czym polega ta idea?
Coraz poważniejsze podejście do problematyki ochrony środowiska szczególnie przez samorządy gminne spowodowało, że Magazyn EkoForum.eu obok dotychczasowej witryny publicystycznej, stał się, między innymi platformą konsultingową i opiniotwórczą. Starającą się uchwycić istotne zmiany środowiskowe które nas otaczają. Zmiany które mają bezpośredni wpływa na życie ludzi, a co najważniejsze dostęp do zasobów środowiska przyrodniczego. Zmiany, które obserwujemy w środowisku kształtują nowe postawy ludzi i ich oczekiwania od rządzących. Oczekiwania te kierują, przede wszystkim do swoich bezpośrednich władz którymi są wójtowie gmin, czy burmistrzowie miast, marszałkowie województw.
Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu wspiera wszelkie działania podejmowane przez władze lokalne na rzecz idei Zielony Ład. W tym celu podejmuje szeroko rozumiane działania w zakresie pomocy w konstruowaniu nowych zasad polityki regionalnej opierającej się na zasadach idei zrównoważonego rozwoju. W ramach tych działań przeprowadzany jest np. audyt strategii zrównoważonego rozwoju gmin. Działania te ukierunkowane są na nowe możliwości finansowania inwestycji wynikające z przyjętego przez Rząd unijnego programu odbudowy kraju po pandemii.

Karolina Piotrowska UKSW - Kto jest kierownikiem projektu EkoForum.eu?

Powołanie akademickiej platformy konsultingowej EkoForum.eu jest moim autorskim pomysłem, który realizuję zarówno od strony merytorycznej, jak i technicznej, między innymi informatycznej. W ten sposób dotychczas funkcjonujący w internecie magazyn o charakterze proekologicznym stał się platformą konsultingową w szeroko rozumianej problematyce ochrony środowiska.
Rozszerzenie działalności wynikało, z coraz większej ilości próśb o konsultacje i wsparcie w realizacji polityki proekologicznej na poziomie podstawowych jednostek samorządowych w wielu regionach kraju. Prośby te adresowane były najczęściej poprzez platformę EkoForum.eu i wiązały się z problematyką zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska.

Karolina Piotrowska UKSW - Kiedy nastąpiło powołanie Akademickiej Platformy Konsultingowej Ekoforum.eu?

Powołanie akademickiej platformy konsultingowej EkoForum.eu w nowej formie nastąpiło już w połowie 2019 roku. To był czas, w którym wydawało się, że nic nie zatrzyma tego procesu niestety wybuch pandemii wstrzymał wszelkie działania konsultingowe i opiniotwórcze w wielu gminach. Rozpoczęte tematy wprawdzie z końcem roku 2019 zostały zakończone, jednak nowe nie zostały uruchomione. W tej chwili należy mieć nadzieję, że przełom roku 2021/2022 będzie nowym otwarciem dla wznowienia konsultacji i bezpośredniej pomocy we wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju gmin i powiatów które stanowią podstawowe narzędzie w kształtowaniu regionalnego rozwoju kraju.
Uwzględnienie parametrów związanych z występowaniem zasobów środowiska przyrodniczego dopiero gwarantuje uzyskanie zrównoważonego rozwoju gminy. To właśnie ten element strategii zrównoważonego rozwoju gminy stwarza największy problem. W przeważającej większości przypadków w opracowywanych strategiach nie uwzględnia się parametrów zasobów środowiska przyrodniczego. Opracowania najczęściej odnoszą się do spraw gospodarczo-ekonomicznych oraz społecznych. Jest to podejście całkowicie błędne i świadczące w ogóle o niewłaściwym zrozumieniu roli, jaką ma pełnić strategia zrównoważonego rozwoju gminy. Jest to szczególnie istotne w momencie kiedy praktycznie około 70% środków inwestycyjnych będzie w bezpośredni, lub pośredni sposób powiązane ideą Zielony Ład.

Karolina Piotrowska UKSW - Jaką rolę w projekcie odgrywa Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego?

Strategie zrównoważonego rozwoju gmin stanowią niezwykle interdyscyplinarne dokumenty przy realizacji których powinni uczestniczyć różnego rodzaju specjaliści. Niestety analizując wiele z nich należy uznać, że najsłabszym ich elementem jest analiza własnych zasobów środowiska przyrodniczego. Wynika to nie tylko z braku wiedzy na poziomie jednostek administracyjnych, ale również z braku właściwie przeszkolonych specjalistów którzy potrafią zrealizować tego typu analizy przyrodnicze.
Naprzeciw tym problemom wychodzi Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie w ramach przedmiotu „Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego” który składa się z wykładów oraz ćwiczeń studenci uczą się przeprowadzać, między innymi audyt strategii zrównoważonego rozwoju gmin.
Analizę audytową przeprowadzają ze szczególnym uwzględnieniem problematyki oceny zasobów środowiska przyrodniczego. Ćwiczenia odbywają się na opracowaniach wybranych strategii zrównoważonego rozwoju gmin (najczęściej z tych, z których pochodzą, lub obecnie mieszkają). Dokonują analizy całości dokumentów oraz technik które zostały zastosowane do badania zasobów środowiska przyrodniczego. Studenci uczą się zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego które stanowią jeden z trzech najważniejszych elementów do właściwej oceny strategii zrównoważonego rozwoju gminy.
Strategia zrównoważonego rozwoju gminy powinna być dokumentem podstawowym dla konstruowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Gmina która prawidłowo zdefiniuje swoją wizję rozwoju w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju ma realną szansę wykorzystać do swoich celów rozwojowych środki finansowe z Europejskiego Zielonego Ładuoraz Polskiego Ładu.
Mam nadzieję, że nasz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego wykorzysta swoją pozycję naukową i organizacyjną do wsparcia tego kierunku studiów w ramach już istniejącej Ochrony Środowiska. Jest to niezwykle istotne dla prawidłowego rozwoju kraju, zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego, nie tylko na poziomie regionalnym. Jest to też niezwykła nowa szansa dla naszych studentów którzy mogą uzyskać nowe umiejętności i uprawnienia tak poszukiwane na poziomie podstawowych jednostek administracyjnych w całym kraju (gminy, powiaty, miasta).

Karolina Piotrowska UKSW - Platforma zawiera wiele zagadnień, opisujących nie tyko kwestie wsparcia gmin, ekologii, ale także problemów związanych np. z nauczaniem zdalnym. Nasuwa się zatem pytanie, czy serwis EkoForum.eu będzie rozszerzany pod kątem innych zagadnień?

Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu oprócz swojej podstawowej roli opiniotwórczo-konsultingowej jest otwarta na promocję rozwiązań proekologicznych realizowanych, lub planowanych w całym kraju. Powinna stanowić pewnego rodzaju promocję szczególnie dla lokalnych inicjatyw (wójtów, burmistrzów, sołtysów, czy samych mieszkańców). O niektórych z nich będzie już niedługo informacja.
Degradacja środowiska przyrodniczego jest równoznaczna dla ludzkości z nieuchronnym procesem, prowadzącym do daleko idącej antropogenizacji. Bez prawidłowo ukształtowanej świadomości proekologicznej również i polityków, nie ma szansy na wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju. Idee te powinny być gwarantem naszej obecnej egzystencji oraz przyszłych pokoleń. Dlatego też ta część platformy będzie otwarta na sprawy społeczne.
Akademicka Platforma Konsultingowa EkoForum.eu w kontaktach z jednostkami administracyjnymi oraz w realizacji szkoleń dla pracowników planuje wykorzystać również techniki online. Dlatego w ramach mojej działalności akademickiej rozwijam również nowe formy udostępniania treści wykładowych poprzez np. autorską tematyczną platformę zdalnego nauczania. Myślę jednak, że jest to temat na odrębną rozmowę.

Rozmawiała Karolina Piotrowska z Biura Komunikacji i Promocji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.


Wydawca EkoForum.eu
dr Jan Sandner

Wykładowca akademicki w CEiE na UKSW. Jego zainteresowania badawcze dotyczą, między innymi teorii systemów waloryzacji naturalnych zasobów środowiska. Jego laboratorium oferuje wirtualne projekty badawcze i edukacyjne realizowane pod klucz w oparciu o własne platformy IT.
Tworzy prototypy środowiska interakcji ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska.
Realizuje modele zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego. Konsultuje realizacje oraz opiniuje strategie zrównoważonego rozwoju gmin.

REDAKCJA EKOFORUM:
Zaprasza jednostki samorządowe w kraju do współpracy w ramach realizacji oraz aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gmin zgodnych z Zielonym Ładem.

Wybór redalcji Ekoforum

Wykładowa platforma multimedialna

Zdalne nauczanie szanse i zagrożenia w obliczu pandemii SARS-CoV-2


Wraz z ogłoszeniem Pandemii SARS-CoV-2 w marcu 2020 roku i wynikającymi z tego ograniczeniami można uznać, że rozpoczęła się nowa era dla systemów nauczania zdalnego.

Budynek UKSW

Strategie zrównoważonego rozwoju gmin w procesie edukacji akademickiej


Strategie zrównoważonego rozwoju gmin i powiatów stanowią podstawowe narzędzie w kształtowaniu regionalnego rozwoju kraju, ponieważ nadają one kierunek dalszego rozwoju dla tych geograficznych mikroregionów kraju.