Akademicki Magazyn Proekologiczny

Zmieniamy się dla Was w Magazyn Proekologiczny. Oficjalna odsłona nowego Life Magazynu już 1 września 2016.

Zdegradowana wieś granicząca z Kampinoskim Parkiem Narodowym w podwarszawskiej gminie Izabelin

Tekst i zdjęcia powstały w wyniku obserwacji narastającego konfliktu w jakości zarządzania zasobami środowiska przez władze gminy prowadzącego do nieodwracalnej degradacji wsi Truskaw w gminie Izabelin położonej niedaleko Warszawy graniczącej z Kampinoskim Parkiem Narodowym.

Sytuacji takich w których świadomie lub mniej świadomie degradujemy środowisko w celu uzyskania konkretnych wartości jest wokół nas coraz więcej. To od stopnia naszej wrażliwości proekologicznej zależy ich rozróżnianie, czy dostrzeganie. W wielu krajach zachwycamy się dbałością o środowisko przyrodnicze spójnością stylu architektury, perfekcyjnym zarządzaniem przestrzenią. Te przykłady nie biorą się jednak znikąd. Tam gdzie tak się dzieje najczęściej są ustanowione niezwykle restrykcyjne przepisy dotyczące właściwego zagospodarowania przestrzenią. Nikt nie może sobie tam stawiać dowolnych budowli w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Już sama przebudowa jakiegoś obiektu nastręcza tyle problemów i ograniczeń, że często wręcz zniechęca potencjalnych inwestorów.

Okazuje się jednak, że tam gdzie tych restrykcji i nakazów jest najwięcej mamy coraz więcej przykładów na bardziej zrównoważoną gospodarkę zasobami środowiska.

05/28/2016 - Opinie

Konflikty środowiskowe na EkoForum.eu

Antropogeniczna inwestycja KPN na polanie Lipków w gminie Stare Babice

Antropogeniczna inwestycja KPN z programu Infrastruktura i Środowisko na polanie Lipków. Dlaczego Kampinoski Park Narodowy otrzymał zgodę na realizację takiego projektu?

05/27/2016 - Opinie

Co się stało z naszą świadomością proekologiczną?

Ostatnie lata ponownie zaczynają mnie utwierdzać w przekonaniu, że tzw. świadomość proekologiczna społeczeństwa jest coraz mniej powszechna. Pojęcie świadomości proekologicznej chyba najszerzej oddaje stosunek społeczeństwa do szeroko rozumianego środowiska przyrodniczego.

05/27/2016 - Opinie

Wokół idei zrównoważonego rozwoju

Tekst pt. Wokół idei zrównoważonego rozwoju jest pierwszą częścią cyklu, podejmującego problematykę idei zrównoważonego rozwoju. Procesu kształtowania się poglądów środowiskowych, analizą przebiegu procesu tworzenia zrównoważonych zasobów środowiska.

05/27/2016 - Edukacja

Warsztaty proekologiczne EkoForum.eu z hydrologii

Betonowanie cieków wodnych to szkodzenie środowisku

Najbardziej narażone na powódź są kraje uprzemysłowione. Regulacja cieków wodnych przez człowieka, ostatecznie zaburza równowagę środowiska przyrodniczego.

05/28/2016 - Opinie

Wody gruntowe groźne jak rzeki

We wszystkich działaniach na poziomie gminy, przeważają decyzje, prowadzące do wprowadzania zabudowy na terenach bez względu na ich charakterystykę przyrodniczą. Czy można bezkarnie łamać zasady zarządzania środowiskiem przyrodniczym?

05/28/2016 - Opinie

Podtopione gminy część II - Izabelin koło Warszawy

W gminie Izabelin, zagrożenie podtopieniami spowodowane jest przede wszystkim ze strony wysokiego stanu przypowierzchniowych wód podziemnych. Jak zarządzać takimi terenami?

05/28/2016 - Opinie

Warsztaty proekologiczne EkoForum.eu z zarządzania zasobami środowiska

10 grzechów głównych przy tworzeniu gminnych strategii rozwoju

10 najczęściej spotykanych błędów, powstałych podczas realizacji gminnych strategii rozwoju. Odwrócenie wielu niewłaściwie podjętych decyzji w kwestii kierunków rozwoju danej gminy, może być niemożliwe do wykonania, a co najważniejsze za drogie do realizacji.

05/29/2016 - Opinie

Kto i po co tworzy strategie rozwoju gmin?

Strategia rozwoju gminy jest podstawowym dokumentem dla lokalnego samorządu, w którym formułowana jest ogólna wizja rozwoju. Najistotniejszym elementem w strategii, powinno być przeprowadzenie procesu analizy przestrzennej i regionalnej z uwzględnieniem stanu środowiska przyrodniczego i jego zasobów.

05/29/2016 - Opinie

Strategia rozwoju gmin w wydaniu krajowym

Rozwój samorządności oraz duża niezależność, którą uzyskały gminy w rezultacie zmian ustrojowych, nie zawsze idą w parze z planowym, a co najważniejsze przewidywalnym zarządzeniem tą podstawową jednostką samorządu terytorialnego.

05/29/2016 - Opinie

Felietony Magazynu EkoForum.eu

Akademicki plagiat

O plagiacie zaczynają rozmawiać praktycznie wszyscy zajmujący się problematyką edukacji, nauki, czyli wszędzie tam, gdzie powinno się tworzyć tzw. wartość dodaną bynajmniej, nie powstałą w wyniku zwykłego procesu znanego z pracy z komputerem pod hasłem kopiuj i wklej.

05/30/2016 - Felietony

Zarządzanie gminnymi zasobami środowiska

Niewłaściwe decyzje środowiskowe, czy błędna polityka przestrzenna w gminach skutkuje, często nieodwracalnymi zmianami dla zasobów środowiska.

05/30/2016 - Felietony

Zarządzanie powodzią

Nie da się zarządzać stosunkami wodnymi operując, jedynie niektórymi parametrami hydrologicznymi. Hydrologia wymaga holistycznego całościowego podejścia do środowiska przyrodniczego.

05/30/2016 - Felietony

Czy prywatyzacja zasobów środowiska = degradacja środowiska przyrodniczego?

Co dalej z Zakopanem?

Coraz bardziej „instrumentalne” traktowanie Tatr oraz Zakopanego, pociąga za sobą określone konsekwencje. Wiąże się to z chaotycznie rozbudowującą się bazą turystyczną, a także mieszkaniową miasta.

05/29/2016 - Opinie

Kto zimą zarządza Kasprowym Wierchem?

W obecnie panującym klimacie nie ma możliwości bezpiecznego uprawiania narciarstwa na Kasprowym Wierchu w oparciu jedynie o warunki naturalne.

05/30/2016 - Tematy przewodnie

Kasprowy Wierch od lat nie dla narciarzy

Kasprowy Wierch jest górą o najlepszych warunkach do uprawiania narciarstwa w kraju z punktu widzenia jej parametrów środowiskowych. Od lat trwa dyskusja w różnych gremiach nad potencjalnymi inwestycjami narciarskimi na tym terenie.

05/30/2016 - Tematy przewodnie

Zapowiedź tematu w nowym Magazynie EkoForum.eu

Czy prywatyzacja polskich uzdrowisk, musi prowadzić do degradacji zasobów ich naturalnego środowiska?

Edukacja i nauka w Ochronie środowiska

Likwidacja kolejnej jednostki Polskiej Akademii Nauk

Decyzją Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 września 2013 roku, zostało zlikwidowane Centrum Badań Ekologicznych.

05/30/2016 - Tematy przewodnie

Ochrona środowiska w Polsce fikcja, czy rzeczywistość?

W naszym kraju, nie ma samodzielnej naukowej dyscypliny Ochrona Środowiska.

05/30/2016 - Opinie

Klimat a holistyczna edukacja środowiskowa

Zmiany warunków klimatycznych na Ziemi są procesem, który przebiega od samego początku powstania naszej planety.

05/31/2016 - Edukacja

Publicystyka popularno-naukowa z zakresu problematyki ochrony środowiska

Człowiek a zrównoważone środowisko przyrodnicze

Tekst pt. Człowiek a zrównoważone środowisko przyrodnicze został wygłoszony przez dr Jana Sandnera w postaci referatu na konferencji naukowej pt. Filozofia zrównoważonego rozwoju. W referacie tym zostały poruszone problemy teoretyczne dotyczące tego zagadnienia, ale z praktyczną konkluzją.

05/31/2016 - Edukacja

Wokół idei zrównoważonego rozwoju

Tekst pt. Wokół idei zrównoważonego rozwoju jest pierwszą częścią cyklu, podejmującego problematykę idei zrównoważonego rozwoju. Procesu kształtowania się poglądów środowiskowych, analizą przebiegu procesu tworzenia zrównoważonych zasobów środowiska.

05/31/2016 - Edukacja

Internet to nie zawsze wiarygodne źródło informacji

Jak szukać w internecie wiarygodnej informacji z szeroko rozumianej problematyki ochrony środowiska?

05/31/2016 - Edukacja

Zapowiedzi Magazynu EkoForum.eu

Teren badań PAN wstęp wzbroniony!

Gdzie tkwią prawdziwe problemy w procesie edukacji akademickiej?

Kto od lat blokuje rozwój polskiej nauki?

Rdzenni mieszkańcy Warszawy o sposobie zarządzania zasobami ich miasta

Zapowiedzi Magazynu Life EkoForum.eu

Konflikty o zasoby środowiska przyrodniczego w Górach Izerskich

Kim był i do czego dążył w nauce Prof. dr hab. Henryk Sandner

Redakcja Magazynu Ekoforum.eu

Nowa odsłona odmienionego Magazynu EkoForum.eu

Zgodnie ze złożoną noworoczną obietnicą udostępniona zostaje nowa odsłona Magazynu EkoForum.eu Jest to już czwarta edycja tej witryny od momentu powstania tego projektu. Tym razem jednak nastąpiła dość znacząca jej ewolucja.

06/03/2016 - Ogłoszenia redakcyjne

Zmiany i nowości na EkoForum.eu stają się faktem

Przypominamy tekst redakcyjny opisujący planowane zmiany na witrynie. Najważniejszą z nich to zmiany samego magazynu, który stał się samodzielnym bytem redakcyjnym. Kolejne zmiany przed nami, o których niebawem więcej...

06/01/2016 - Redakcja