To stwierdzenie zawarte w tytule tego tekstu pod którym praktycznie każdy mógłby się podpisać w praktyce, może być z dużą dowolnością interpretowane. W tym wypadku chodzi o nową lokalizację w gminie Izabelin miejsca do składowania odpadów, czyli tzw. PSZOK.
Obiekt ten może niewinnie się nazywa, punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w rzeczywistości jest miejscem poboru różnych odpadów. Jeżeli do tego dodamy fakt, że można je składować przez okres jednego roku, tak jak to jest planowane, a jeszcze do tego doszłaby możliwość składowania odpadów z sąsiednich gmin to robi nam się prawdziwy problem w postaci kolejnego nowego zagrożenia dla środowiska przyrodniczego w Gminie Izabelin.
Odpady mogą być bardziej, lub mniej toksyczne dla środowiska, a co za tym idzie dla ludzi i zwierząt.
Jak wiadomo wszystkie odpady łącznie z gruzem mogą być bardziej lub mniej toksyczne dla środowiska. Jest wiele miejsc np. w Warszawie, z których wywozi się skażony gruz który nie śmierdzi, a może stanowić niezwykle poważne zagrożenie dla środowiska. Nawiasem mówiąc rośliny skażone metalami ciężkimi, czy promieniotwórczo np. Cs137 też nie wydzielają żadnego zapachu, a mogą stanowić zagrożenie np. dla ludzi i zwierząt.
W wypadku lokalizacji PSZOK inaczej składowiska odpadów komunalnych najważniejszą sprawą jest dobór właściwej lokalizacji. W przypadku gminy Izabelin jedynym takim miejscem, powinna być jej strefa przemysłowa w Mościskach. Jeżeli gmina Izabelin, w tym momencie nie ma tam żadnych możliwości technicznych, to należy w trybie pilnym nabyć na tym terenie grunt, gdzie będzie można w miarę bezpiecznie taką inwestycję przeprowadzić.
Przy wyborze lokalizacji należy również pamiętać o tym, że odpady te będą wcześniej dowożone, a potem potencjalnie wywożone oraz musi być zachowana strefa buforowa od najbliższych budynków mieszkalnych.
W gminie Izabelin trzeba do minimum wyeliminować kwestię transportu niebezpiecznych odpadów. Odpady powinny być składowane na jej obrzeżach w utworzonej strefie przemysłowej.
W przypadku gminy Izabelin z jej trudnościami komunikacji trzeba do minimum wyeliminować kwestię transportu przez teren gminy, często prawdopodobnie bardzo niebezpiecznych odpadów.
Miejsce lokalizacji dla PSZOK musi być tak zaprojektowane, że w razie jakiejkolwiek awarii w procesie składowania środowisko przyrodnicze, nie będzie bezpośrednio zagrożone.
Nowa lokalizacja dla PSZOK powinna być, nie tylko bezpieczna dla ludzi i zwierząt, ale również dla niego samego.
Lokalizacja na którą wskazują obecne władze gminy Izabelin na działkach w miejscowości Truskaw przy oczyszczalni „Mokre Łąki” jest z punktu widzenia zasad zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska w dużym stopniu błędna. Teren ten nie tylko znajduje się w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, ale jest miejscem o wybitnych walorach środowiskowych, z których korzystają nie tylko mieszkańcy tej miejscowości.
Miejscem lokalizacji dla PSZOK, nie może być strefa ochronna (otulina) Kampinoskiego Parku Narodowego, w granicach którego znajduje się również obszar NATURA 2000.
W bliskiej odległości od planowanego PSZOK mamy szereg budynków mieszkalnych z mieszkańcami, którzy oczekują, aby ich teren powrócił do dawnej kondycji w rozumieniu jakości środowiska przyrodniczego. Wprowadzenie na tym terenie PSZOK z pewnością wpłynie na dalsze obniżenie wartości gruntów budowlanych i wartości istniejących już na tym obszarze posesji.
Niewłaściwa lokalizacja dla PSZOK spowoduje obniżenie wartości gruntów budowlanych i wartości istniejących już na tym terenie posesji. Nie będzie to również bez znaczenia dla pozostałych miejscowości znajdujących się w granicach gminy Izabelin.
Ustalając lokalizację dla PSZOK przy oczyszczalni „Mokre Łąki” należy również o tym pamiętać, że w bliskiej odległości znajdują się trzy ujęcia wody dla wodociągu gminnego. Jest to o tyle istotne, że przy wysokim stanie wody w zbiorniku „Mokre Łąki” teren wokół oczyszczalni, nie raz już był mocno podtopiony.
Lokalizacja PSZOK przy oczyszczalni „Mokre Łąki”, może mieć również bezpośredni, lub pośredni wpływ na jakość wód powierzchniowych i gruntowych w bliskiej i dalszej okolicy.
Przypowierzchniowe wody gruntowe pojawiające się na powierzchni terenu, mają wtedy bezpośredni kontakt z wodami opadowymi oraz pochodzącymi ze spływu powierzchniowego. W przypadku deszczu wody opadowe penetrujące PSZOK, będą bezpośrednio odpływać do wód powierzchniowych wokół oczyszczalni. Stanowić to może poważne zagrożenie nie tylko bezpośrednio dla mieszkańców, ale również dla jakości wody z pobliskich ujęć wodnych.
Lokalizacja PSZOK przy oczyszczalni „Mokre Łąki”, może mieć wpływ na jakość wód w trzech stosunkowo nie głębokich ujęciach wody, zaopatrujących gminny wodociąg.
Należy mieć również na uwadze, że zgodnie ze wszystkimi standardami EU we wszystkich decyzjach środowiskowych należy przede wszystkim liczyć się z opinią mieszkańców którzy w tym wypadku mocno zaprotestowali przeciwko niebezpiecznej lokalizacji dla tej inwestycji.
Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego w liście do Pani Wójt Gminy Izabelin Doroty Zmarzlak stanowczo oprotestowała planowaną lokalizację dla PSZOK na działkach nr 865/7 oraz 865/6 obok oczyszczalni „Mokre Łąki”.
Oprócz mieszkańców przeciw tej lokalizacji zaprotestowały również władze Kampinoskiego Parku Narodowego. Teren ten, nie tylko znajduje się w obszarze bezpośredniego oddziaływania na obszar chroniony KPN, ale również Natura 2000. Z oceną KPN władze gminy Izabelin powinny się liczyć chociażby dlatego, że prawie 86% obszaru gminy stanowi teren Kampinoskiego Parku Narodowego. Jest to niezwykle istotny argument przy podejmowaniu wszelkich decyzji, co do dalszych inwestycji w gminie Izabelin.
Opinia Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego mgr inż. Mirosława Markowskiego w sprawie lokalizacji PSZOK na terenie przyległym do oczyszczalni „Mokre Łąki” wyrażona została na piśmie do Pani Wójt Gminy Izabelin Doroty Zmarzlak w załączeniu poniżej.
Temat lokalizacji PSZOK w Truskawiu (Mokre Łąki), nie jest nowy. Poprzednie władze gminy próbowały już wcześniej przeprowadzić tą inwestycję. Jednak przy proteście mieszkańców Truskawia zrezygnowały z tego pomysłu.
Dlatego należy się dziwić dlaczego nowe władze powróciły do tego pomysłu w momencie, kiedy wydaje się że chciałyby dla naszej gminy Izabelin, jak najwyższych standardów proekologicznych.
Na terenie „Mokrych Łąk” i na całym obszarze gminy stanowiącym otulinę KPN, nie należy tworzyć kolejnych ognisk zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.
Sama oczyszczalnia ścieków „Mokre Łąki” zlokalizowana w ostrej granicy z KPN w strefie otuliny jest i będzie dla gminy Izabelin, coraz większym problemem, dlatego nie należy tworzyć kolejnych ognisk zagrożenia dla środowiska przyrodniczego na tym terenie, w tym w strefie specjalnej ochrony KPN, niezbędnej dla zachowania zrównoważonego funkcjonowania już i tak w znacznym stopniu zantropogenizowanym środowisku przyrodniczym.
Czy nie należałoby zwrócić się do firmy ORLEN (funkcjonującej na dużym przemysłowym obszarze gminy Izabelin) o pomoc przy poszukiwaniu nowej lokalizacji dla PSZOK?
Jedną z dróg możliwych do rozwiązania problemu dla nowej lokalizacji PSZOK, może być zwrócenie się o wydzielenie takiego miejsca na terenie hurtowni paliw ORLEN. Jest to firma która z racji swojej lokalizacji na terenie gminy Izabelin powinna w istotnym stopniu wspomóc działania gminne w rozwiązaniu miejsca dla gminnego PSZOK. W każdym razie z pewnością nowa lokalizacja dla PSZOK powinna być poszukiwana na obszarze przemysłowym gminy, a nie na chronionym w otulinie KPN. W tym wypadku opinia Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego mgr inż. Mirosława Markowskiego w sprawie lokalizacji PSZOK na terenie przyległym do oczyszczalni „Mokre Łąki” powinna być wiążąca dla władz gminy Izabelin.
Przede wszystkim nie szkodzić!
Należy pamiętać, aby przede wszystkim nie szkodzić środowisku przyrodniczemu. Nie szkodząc jemu przyczyniamy się do podwyższenia standardów jakości naszego życia. Gmina Izabelin i jej mieszkańcy na wartości proekologiczne zwracają szczególną uwagę. Spowodowane to jest, między innymi bliskością aglomeracji Warszawskiej która już tylko z racji swojej wielkości jest wielkim zantropogenizowanym obszarem, w dodatku jedną z najbardziej zanieczyszczonych stolic EU.
Mieszkańcy gminy Izabelin pragną zachować dla swojej gminy, jak najwyższe standardy w zakresie zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego i tego samego oczekują od obecnych władz gminy Izabelin.
Droga do oczyszczalni "Mokre Łąki" Gmina Izabelin
Droga do oczyszczalni "Mokre Łąki" Gmina Izabelin
Działka planowana dla PSZOK
Działka planowana dla PSZOK
Działka planowana dla PSZOK
Działka planowana dla PSZOK

Zobacz podobne teksty

Back to Top