Fundacja pod nazwą „Zrównoważone zarządzanie zasobami środowiska” zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym z dnia ……… w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. …………… przed notariuszem ……………… przez Jana Sandnera, Celinę Pawelec oraz  ……….. zwanych dalej Fundatorami, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 44, poz.203 z 1991 r. z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.
Fundacja posiada osobowość prawną.
Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
Właściwym ministrem jest Minister Środowiska.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja, może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Realizacja zadań statutowych Fundacji, może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem „Fundacja ……………………”.
Fundacja może ustanawiać dyplomy, certyfikaty, odznaki, medale honorowe i inne wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
Back to Top