Już wkrótce nowy projekt opiniotwórczo-konsultingowy 2021 po pandemii.

Ekoforum.eu zmienia się w nowy projekt który już wkrótce zostanie przedstawiony. Niektóre teksty z akademickiego magazynu proekologicznego pozostaną w archiwum. Natomiast nowy projekt powstanie na nowej specjalnie skrojonej do tego celu platformie internetowej.Akademicki projekt na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego już wkrótce więcej informacji.Projekt EkoForum.eu był i pozostanie autorski. Jednak wszystko inne ulegnie wkrótce zmianie. Zmianie nie ulegnie jedynie problematyka, czyli szeroko rozumiana ochrona środowiska oraz zrównoważone zarządzanie zasobami przyrodniczego. Celem przewodnim będzie edukacja oraz konsulting w obszarze podejmowanej tematyki.

Kim jesteśmy?
Wydawca Magazynu EkoForum.eu oraz pomysłodawca platformy konsultingowej dr Jan Sandner [Sand]. Magazyn EkoForum.eu jest autorską akademicką platformą internetową wspierająca zrównoważone zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego. 
Jest to już #5 edycja tej witryny od momentu powstania tego projektu. Tym razem jednak nastąpiła daleko idąca jej ewolucja, między innymi w przekazie medialnym i merytorycznym. 
Magazyn EkoForum.eu stał się obok dotychczasowej witryny publicystycznej, przede wszystkim platformą konsultingową. Zmiany, które nastąpiły tworzą zupełnie inne akcenty. 
Platforma konsultingowa EkoForum.eu ściśle współpracuje z instytucjami nauki i edukacji. W ramach tej nowej platformy tworzymy projekty konsultingowe, medialne w obszarze edukacji, audyty środowiskowe, konstruujemy również projekty tematyczne multimedialne o znaczeniu naukowym, popularno-naukowym i edukacyjnym.
Kluczem do prawidłowego zarządzania środowiskiem przyrodniczym, zgodnie z ideami zrównoważonego rozwoju jest wiedza na temat procesów przyczynowo – skutkowych, jakie w nim zachodzą. Magazyn EkoForum.eu o charakterze non profit podejmuje te wezwania.
#5 edycja Magazynu EkoForum.eu to całkowicie zmieniony layout. Celem przewodnim jest jak najskuteczniej połączyć czystość formy i prostotę przekazu informacji. Przez czystość formy należy rozumieć, przede wszystkim możliwość skupienia się internauty nad tekstem i dołączonym autorskim obrazem. Prostota przekazu, to narzędzia którymi, należy operować. Publikowane teksty na EkoForum.eu o bardzo różnym charakterze (popularno-naukowym, edukacyjnym) powinny mieć swój niepowtarzalny klimat w odbiorze. 
Na witrynie znajdują się obecnie teksty zgromadzone w dwóch kategoriach. Kategoria Magazyn zawiera teksty, które mają charakter bardziej przeglądowy i dotyczą problematyki szeroko rozumianej ochrony środowiska. Druga kategoria pt. Opinie ma charakter bardziej specjalistyczny i sprowadza się do konkretnej oceny stanu środowiska jego zasobów, błędów w zarządzaniu nim, oceny inwestycji, w tym działania władz wszystkich szczebli w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska. Obecnie na witrynie w obydwu kategoriach znajdują się również wybrane teksty z dawnych edycji magazynu począwszy od roku 2011. Starsze materiały znajdują się w redakcji u wydawcy. Materiały te nie zostały przeniesione na nową platformę, ponieważ miały inny charakter nie pasujący do obecnie przyjętej formy przekazu. Mam nadzieję, że wszystkie proponowane zmiany i innowacje spotkają się z przychylnym przyjęciem.
Nowa edycja Magazyn EkoForum.eu
Degradacja środowiska przyrodniczego jest równoznaczna dla ludzkości z nieuchronnym procesem, prowadzącym do daleko idącej antropogenizacji. Bez prawidłowo ukształtowanej świadomości proekologicznej również i polityków, nie ma szansy na wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju. Idee te powinny być gwarantem naszej obecnej egzystencji oraz przyszłych pokoleń. 
Zapraszam wszystkich, którzy w sposób merytoryczny, chcieliby wspomóc nasze działania do współpracy we wszystkich projektach realizowanych na EkoForum.eu. Siła opinii publicznej jest jedynym skutecznym orężem w walce o zrównoważone zasoby środowiska przyrodniczego.
Polecamy publikacje wydawcy Magazynu EkoForum.eu 
Jan Sandner, Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości

Książka ta ma na celu uporządkowanie problematyki w zakresie epistemologii oraz metodologii z pogranicza różnych nauk, związanych z poznawaniem środowiska przyrodniczego. Jednym z celów tej pracy jest również próba podjęcia holistycznego myślenia w podejściu do problemu edukacji przyrodniczej. Wypracowanie właściwej metodologii w tej materii, powinno zagwarantować, nie tylko lepsze rozumienie środowiska, ale również wskazanie dotychczas popełnianych błędów w samym procesie jego poznawania. Wszystkie te działania, powinny stworzyć nową jakość w problematyce zarządzania środowiskiem przyrodniczym, przyczyniając się tym samym do skutecznego rozwiązywania narastających sytuacji kryzysowych w środowisku przyrodniczym w myśl idei zrównoważonego rozwoju.
Książka ta przeznaczona jest dla wszystkich tych, którzy pragną spojrzeć na problematykę ochrony środowiska w sposób interdyscyplinarny. Tezy zawarte w niniejszej pracy oraz wynikające z nich wywody, podparte są znanymi poglądami głoszonymi przez takich filozofów, jak: Forbes, Smuts, Tansley, Haeckel, Birge, jak również teoriami z pogranicza ekologii i ekofilozofii, jak: teoria rozwoju poziomów integracji, czy synergizm.

Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, s.205

ISBN 978-83-7072-516-7

Back to Top