Konflikty będą dotyczyć np. nadmiernych wycinek drzew, podtopień, zarządzania terenami rolnymi, dostępu do zasobów czystej wody itp.
Lata 90 zaraz po okresie transformacji ustrojowej w ochronie środowiska stanowiły etap kształtowania postaw proekologicznych. Etap ten związany był z naszymi dążeniami do UE. Społeczeństwo nasze postrzegane było jako, to które nie spełnia standardów unijnych i nie do końca zdaje sobie sprawę z roli jaką pełnią zasoby środowiska przyrodniczego, a już zupełnie nie pojmuje pojęć zrównoważonych zasobów.
Jaka jest sytuacja po ponad 25 latach od momentu transformacji, a co ważniejsze od czasu naszego wstąpienia do UE.
Okazuje się, że poziom świadomości jest dość podobny, ale zmieniło się w istotnym stopniu podejście do traktowania zasobów środowiska. Używam w tym miejscu świadomie terminu traktowania, ponieważ właśnie zasoby środowiska zaczęły być postrzegane, jako pewne dobra, o które należy zabiegać.
Po raz pierwszy zdano sobie sprawę, że zasoby środowiska nie są nam dane raz na zawsze, a co najważniejsze nie są również przeważnie odnawialne.Trudno mówić o odnawialności zasobów środowiska pedosfery w momencie, kiedy sfera ta potrzebuje ponad 300 lat na ponowne wykształcenie się.
Jak należy to rozumieć? Otóż w ten sposób, że w momencie kiedy dojdzie do jej degradacji, to na jej ponowne naturalne wytworzenie się będziemy musieli poczekać aż tak długi okres czasu w postaci 300 lat.
Innym przykładem mogą być zasoby geologiczne np. surowce kopalne, które prawie z pewnością nigdy za czasów ludzkiego panowania na Ziemi się nie odnowią. Na tym tle dość dobrze wypada atmosfera, która może odrodzić się znacznie szybciej.
Czy w związku z tym, możemy ją bezkarnie zanieczyszczać?
Skażenie atmosfery następuje i dość szybko ustępuje np. dzięki wiatrom, zmianom cyrkulacji ciśnienia itp. Oczywiście pośrednio, możemy i na nią oddziaływać poprzez utrzymywanie wysokiego stanu zalesienia. W tym wypadku każde drzewo odgrywa istotną rolę. Jest to szczególnie istotne w rejonie dużych miast, gdzie dochodzi do wielokrotnego przekroczenia wartości, coraz częściej również tworzenia się smogu.
Jak w tej sytuacji traktować decyzje o masowych wycinkach drzew w strefach wielkich miast? Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że wycinki te realizowane są na terenie Parków Narodowych. Wycinane są przeważnie drzewa o przeznaczeniu handlowym. Często nikt już nie ukrywa tego, że chodzi o pieniądze.
Proceder ten prowadzi do tego, że pod pretekstem pielęgnacji, lub zmiany siedliska prowadzi się wyręb drzew, które w danym ekosystemie często odgrywają kluczową rolę. Rolę ze względu na swoje parametry przyrodnicze, które chronią przed podtopieniami, erozją gleby, pochłanianiem szkodliwych substancji z atmosfery, w tym ditlenku węgla. To tylko niektóre ważne cechy dojrzałego ekosystemu leśnego.
Bezprecedensowe masowe wycinanie drzew prowadzone od początku tego roku przez Kampinoski Park Narodowy pomiędzy Izabelinem B, a Hornówkiem, to zagrożenie dla całego ekosystemu, do którego również należy gmina Izabelin.
Warunkiem prawidłowego funkcjonowania  tego ekosystemu jest utrzymanie odpowiedniej gęstości zadrzewienia oraz wieku drzewostanu. Niestety nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę. Kolejny raz decydują względy ekonomiczne. Zysk ze sprzedaży tych drzew jest niewspółmierny do strat, jakie poniesie cała gmina Izabelin i jej mieszkańcy.
Od momentu transformacji wprawdzie zaczęliśmy dostrzegać rolę zasobów środowiska, niestety instytucje powołane do systemowej ochrony przyrody, w coraz mniejszym stopniu spełniają swoje ustawowe zadania.
Powoli wchodzimy w kolejny etap postrzegania roli zasobów środowiska przyrodniczego. Polega on na coraz większym uzależnieniu od tych zasobów wpadając jednocześnie, w coraz większe spory z tymi instytucjami. Prowadzi to w prostej linii do konfliktów społecznych o zasoby środowiska i poważnych sytuacji kryzysowych.
Prawdopodobnie jesteśmy w przededniu poważnych konfliktów społecznych o zasoby środowiska przyrodniczego.​​​​​​​
Konflikty te będą wybuchać lokalnie i rozprzestrzeniać się w postępie geometrycznym. Konflikty będą dotyczyć np. nadmiernych wycinek drzew, podtopień, zarządzania terenami rolnymi, dostępu do zasobów czystej wody itp.

Zobacz podobne teksty

Back to Top