Loading...
 • ThinkTank EkoForum

  Platforma Konsultingowa

 • Zapraszamy

  do współpracy

O nas2018-07-08T18:30:20+00:00

Ekoforum_JS

W tle Kopa Kondracka /Tatry/

Kim jesteśmy?

Magazyn EkoForum.eu jest autorską platformą internetową wspierająca zrównoważone zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego. Jest to już czwarta edycja tej witryny od momentu powstania tego projektu. Tym razem jednak nastąpiła dość znacząca jej ewolucja. Magazyn EkoForum.eu stał się obok witryny publicystycznej również platformą konsultingową. Całkowicie odszedłem w niej od publikowania treści w postaci krótkich informacji z obszaru problematyki szeroko rozumianej ochrony środowiska. Jestem przekonany, że skutkowało to tym, że ważne merytorycznie teksty ginęły na witrynie w zalewie mniej znaczącej treści. Powodowało to istotne zmniejszenie ilości czytelników w kategoriach witryny, które mają największe znaczenie dla propagowania idei zrównoważonego rozwoju zasobów środowiska przyrodniczego. Zmiany, które nastąpiły mają przywrócić zupełnie inne akcenty.

 • Jesteśmy #1 wśród najstarszych internetowych magazynów proekologicznych w kraju.
 • Naszym celem nadrzędnym jest promowanie idei zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego i jego zasobów.
 • Zmieniliśmy się z witryny informacyjno-opiniotwórczej w magazyn tematyczny o charakterze popularno-naukowym.
 • Wszystkie teksty i zdjęcia publikowane w Magazynie EkoForum.eu są oryginalne i chronione prawem autorskim.
 • Nowa #4 odsłona Magazynu EkoForum.eu to ogromne innowacje techniczne (zmieniony Layout), ale i niemniejsze merytoryczne.
 • W celu skuteczniejszego wspierania, a zarazem propagowania naszych idei uruchomione zostało multimedialne Studio ekoforum.eu (już wkrótce więcej szczegółów).
 • Na platformie EkoForum.eu został powołany całkowicie nowy projektu Life EkoForum.eu
 • Na platformie EkoForum.eu został powołany nowy projekt o charakterze doradczo konsultingowym ThinkTank EkoForum.eu

Publicystyka na EkoForum.eu

Life
Opinie
Inne

Profil Magazynu EkoForum.eu

#4 edycja Magazyn EkoForum.eu
#4 edycja Magazyn EkoForum.euWydawca dr Jan Sandner
Kluczem do prawidłowego zarządzania środowiskiem przyrodniczym, zgodnie z ideami zrównoważonego rozwoju jest wiedza na temat procesów przyczynowo – skutkowych, jakie w nim zachodzą. Magazyn EkoForum.eu o charakterze non profit podejmuje te wezwania.
Czwarta edycja Magazynu EkoForum.eu to całkowicie zmieniony layout. Moim celem przewodnim jest jak najskuteczniej połączyć czystość formy i prostotę przekazu informacji. Przez czystość formy rozumiem, przede wszystkim możliwość skupienia się internauty nad tekstem. Prostota przekazu, to narzędzia którymi, chciałbym to realizować. Publikowane teksty na EkoForum.eu o bardzo różnym charakterze chciałbym, aby miały swój niepowtarzalny klimat w odbiorze.
Nowy Projekt Life EkoForum.eu w momencie, kiedy nabierze siły przekazu zostanie wydzielony na odrębną platformę dedykowaną jedynie jemu. Projekt ten, będzie miał charakter całkowicie komercyjny. Od tego zależeć, będzie jego istnienie. Ta część projektu będzie miała charakter otwarty, w którym mam nadzieję na szeroki udział autorów zewnętrznych. Szczegóły tej części projektu znajdą się niebawem w zakładce O projekcie Life. Mam nadzieję, że wszystkie proponowane zmiany i innowacje spotkają się z przychylnym przyjęciem.

Wydawca Magazynu EkoForum.eu – dr Jan Sandner [Sand]

Nowe projekty na platformie EkoForum.eu

Projekt ten zawierać będzie cztery działy tematyczne. Projekt tej części nowego Magazynu poświęcony będzie problematyce naszego funkcjonowania w środowisku. Funkcjonowanie to jest uzależnione, przede wszystkim od zasobów środowiska ich dostępności w zrównoważonym układzie funkcjonalnym. Dzięki czterem działom głównym poświęconym ludziom ich aktywności w różnych środowiskach problematyka ta powinna być w dużym stopniu wypełniona.
 • O nas; w tej kategorii prezentujemy ludzi wszystkich profesji ich pasje, profesjonalizm w uprawianym zawodzie, stosunek do środowiska przyrodniczego i do samych siebie.
 • O miejscach; w tej kategorii prezentujemy opinie ludzi o różnych miejscach zlokalizowanych w kraju, w których dostrzegają brak zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska.
 • O biznesie; w tej kategorii prezentujemy opinie ludzi o ich indywidualnej drodze rozwoju w biznesie i roli, jaką odegrało środowisko w podejmowaniu kluczowych decyzji.
 • O nauce; w tej kategorii prezentujemy opinie ludzi na temat rozwoju nauki w zrównoważonym środowisku oraz sylwetki wybitnych Polskich naukowców z zakresu nauk przyrodniczych.
Projekt nowej platformy konsultingowej ThinkTank na EkoForum.eu W ramach tego projektu oferujemy kompleksowe doradztwo dla inwestorów instytucjonalnych oraz prywatnych w zakresie realizacji inwestycyjnych procedur, związanych z szeroko rozumianą problematyką zarządzania zasobami środowiska w wybranych 4# sektorach tematycznych.

Czytaj więcej…

Zgodnie z obietnicą udostępniona zostaje całkowicie nowa witryna Magazynu EkoForum.eu 2017 jest to już czwarta edycja tej witryny od momentu powstania tego projektu. Tym razem jednak nastąpiła dość znacząca jej ewolucja. Polega ona na wielu decyzjach technicznych i merytorycznych, które skutkują również całkowicie odmienionym charakterem tej platformy.
Studio EkoForum.eu jest nowym projektem powołanym w ramach tej witryny do działań na rzecz kształtowania szeroko rozumianych postaw proekologicznych naszego społeczeństwa. Nasze projekty skierowane będą do wszystkich grup społecznych poprzez obraz i dźwięk. Nasze pierwsze mini produkcje (zwiastuny) już dostępne są na witrynie.

Nowy Projekt Studio EkoForum.eu #3 filmowe zwiastuny poniżej

Nowe podejście do problemów zasobów środowiska! Nowy styl, nowe wartości merytoryczne & dużo więcej już niedługo!

Pomysł na degradację Warszawskiej Starówki2016-09-05T23:20:18+00:00
Masowe wycinki drzew w KPN2016-09-05T20:50:18+00:00
Inwestycja KPN na Polanie Lipków2016-09-06T00:50:37+00:00

Polecamy publikacje Wydawcy Magazynu EkoForum.eu

Jan Sandner, Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości

Książka ta ma na celu uporządkowanie problematyki w zakresie epistemologii oraz metodologii z pogranicza różnych nauk, związanych z poznawaniem środowiska przyrodniczego. Jednym z celów tej pracy jest również próba podjęcia holistycznego myślenia w podejściu do problemu edukacji przyrodniczej. Wypracowanie właściwej metodologii w tej materii, powinno zagwarantować, nie tylko lepsze rozumienie środowiska, ale również wskazanie dotychczas popełnianych błędów w samym procesie jego poznawania. Wszystkie te działania, powinny stworzyć nową jakość w problematyce zarządzania środowiskiem przyrodniczym, przyczyniając się tym samym do skutecznego rozwiązywania narastających sytuacji kryzysowych w środowisku przyrodniczym w myśl idei zrównoważonego rozwoju.

Książka ta przeznaczona jest dla wszystkich tych, którzy pragną spojrzeć na problematykę ochrony środowiska w sposób interdyscyplinarny. Tezy zawarte w niniejszej pracy oraz wynikające z nich wywody, podparte są znanymi poglądami głoszonymi przez takich filozofów, jak: Forbes, Smuts, Tansley, Haeckel, Birge, jak również teoriami z pogranicza ekologii i ekofilozofii, jak: teoria rozwoju poziomów integracji, czy synergizm.

Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, s.205
ISBN 978-83-7072-516-7

Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości2018-07-08T18:30:28+00:00

Nowa edycja Magazyn EkoForum.eu

Degradacja środowiska przyrodniczego jest równoznaczna dla ludzkości z nieuchronnym procesem, prowadzącym do samounicestwienia. Bez prawidłowo ukształtowanej świadomości proekologicznej również i polityków, nie ma szansy na wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju. Idee te powinny być gwarantem naszej obecnej egzystencji oraz przyszłych pokoleń. Zapraszam wszystkich, którzy w sposób merytoryczny, chcieliby wspomóc nasze działania do współpracy we wszystkich projektach realizowanych na EkoForum.eu. Siła opinii publicznej jest jedynym skutecznym orężem w walce o zrównoważone zasoby środowiska przyrodniczego.
Strona Frontowa EkoForum.eu

Dane kontaktowe Projekt EkoForum.eu

Zapraszamy wszystkich, którzy w sposób merytoryczny, chcieliby wspomóc nasze działania do współpracy we wszystkich projektach realizowanych na platformie EkoForum.eu.
Zapraszamy do kontaktu