Antropopresja na terenach tarasu zalewowego Wisły - Natura 2000 w miejscowości Łomianki

Narastający wpływ czynników składających się na antropopresję, bezpośrednio zaczyna zagrażać różnorodności biologicznej. Jednym z najgroźniejszych procesów składających się na antropopresję jest między innymi nadmierne wykorzystanie terenów oraz rabunkowa eksploatacja zasobów naturalnych.
Według Komisji Europejskiej szczególnie zagrożone są tereny podmiejskie na których wprowadza się nadmierną zabudowę. Dzieje się to najczęściej kosztem większych oraz mniejszych ekosystemów. W ten sposób likwidacji ulegają enklawy leśne, obszary naturalnie podmokłe, stawy, obszary źródliskowe, czy cieki wodne.
Eksploatacja taka zasobów naturalnych, prowadzi do zachwiania bioróżnorodnością biologiczną oraz nieodwracalnej degradacji ekosystemów.
Kolejny raz okazuje się, że istniejący plan działań Komisji Europejskiej z roku 2001 na rzecz zahamowania spadku bioróżnorodności biologicznej, nie sprawdza się w praktyce zarządzania środowiskiem. Plan ten, jak przyznaje sama Komisja Europejska, był nieprawidłowo przygotowany. Skutkiem tych błędów jest obecny stan w zakresie ochrony ekosystemów, szczególnie widoczny na terenach podmiejskich.
Na terenach, tych dochodzi do realnych konfliktów, pomiędzy podstawowymi zasadami ochrony ekosystemów, a niekontrolowaną eksploatacją zasobów środowiska przez ludzi. Wyraża się to nadmierną antropopresją środowiskową. Konsekwencją tych, często nieprzemyślanych działań są wymierne szkody, jakich doznaje lokalna społeczność. Przykłady takich działań spotykamy na terenie UE oraz w naszym kraju, szczególnie w obszarach podmiejskich, gdzie zachodzi proces intensywnej ekspansji budownictwa.
Komisja Europejska zdając sobie sprawę z braku skutecznych narzędzi w ochronie różnorodności biologicznej, planuje przygotować „nową strategię działania”.
Niestety, jak na razie nie zdecydowała się na żadne nowatorskie działania. Wygląda na to, że chce oprzeć swoją „nową strategię” na istniejącym już wspólnotowym programie Natura 2000, co wydaje się merytorycznym błędem.
Fakt, że program Natura 2000 obejmuje 26 tysięcy obszarów, stanowiąc 18% terytorium UE jest stanowczo niewystarczającym argumentem. Do ochrony bioróżnorodności biologicznej, a zarazem ochrony ekosystemów potrzeba, nowej strategii dostosowanej do bezprecedensowych zjawisk, jakich obecnie jesteśmy świadkami w zakresie nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych.

Zobacz podobne teksty

Back to Top